Zápisní řád ACC

Zápisní řád Zdraví Seznam oftalmologů
Chovni psi
Chovné feny Zapůjčení chovní jedinci
Udělené výjimky
Formuláře Výsledky měření

Čl. I Základní ustanovení

 1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu.

 2. Zápisní řád ACC  o.s.  je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl.
  Zápisní řád ACC o.s. je závazný pro  členy i pro nečleny klubu, kterým je chovatelský servis poskytován na základě uzavřené písemné smlouvy.
  Jeho dodržování je povinné pro všechny členy klubu. V případě porušení jednotlivých bodů je toto považováno za hrubé porušení chovatelského  řádu.

 3. S chovatelstvím je neslučitelný chov jakéhokoli plemene bez průkazu původu.

 4. Zápisní řád ACC  o.s.  vychází  ze  Zápisního řádu ČMKU.

 5. Ve věcech tímto řádem neupravených platí ustanovení Mezinárodního chovatelského řádu FCI, jakož to vyšší závazné normy.

 Čl. II Chov a jeho řízení

 1. Základní chovatelskou normou je plemenný standard. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba psů respektující především zásady genetického zdraví.  Čistokrevný pes je dědičně zdravý tehdy, jestliže zdědil standardní znaky, plemenný typ a povahu, jež jsou pro plemeno typické, nikoli však dědičné vady, které by mohly nepříznivě ovlivnit zdraví jeho potomků.

 2. Chovat lze jen prostřednictvím chovatelského klubu, který je garantem za regulérnost chovu vůči ČMKU. ACC o.s. je uznán řádným členem ČMKU a je garantem chovu plemen, jejichž zastřešení mu ČMKU přiznalo.

 3. ACC o.s. poskytuje chovatelský servis svým členům.  ACC o.s. musí též umožnit bez průtahů chov nečlenům ACC o.s. za podmínek platných pro chov (nevztahuje se na finanční náhrady). ACC o.s. musí předem písemně vymezit smluvní podmínky s chovateli – nečleny a s majiteli chovných psů - nečleny (včetně finančního vypořádání); to neplatí, jestliže nečlen prokazatelně porušil předpisy související s chovem, v tom případě není povinností ACC o.s. poskytovat nečlenovi chovatelský servis (uzavřít smlouvu). Ceny servisu pro nečleny nesmí být excesivní a mají zohledňovat prokazatelné náklady, které klub na poskytnutí služby vynaloží. Úplata za služby musí být nastavena přiměřeně a transparentně na základě skutečných nákladů chovatelského klubu. 

Čl. III Chovní jedinci

 1. Chovní psi a feny jsou jedinci, kteří mají platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu po splnění podmínek stanovených klubem.

 2. Splnění podmínek pro zařazení do chovu je vyznačeno prostřednictvím poradce chovu do průkazu původu. Majitel chovného jedince pak předá průkaz původu i s přílohou prostřednictvím poradce chovu plemenné knize k zapsání jedince do evidence chovných jedinců.

 3. Při importu již chovného jedince je majitel povinen prokazatelně písemně doložit chovnost dovezeného jedince, nebo splnit podmínky chovnosti ACC o.s

 4. Při importu nechovného jedince je nutné zaslat exportní průkaz původu na plemennou knihu  ČMKJ, kde bude vydáno české registrační číslo. Podmínky pro uchovnění  jsou stejné jako pro domácí odchovy.

 Čl. IV Chovatel, majitel chovného psa/feny

 1. Majitel chovného psa či feny je fyzická osoba starší 18 let (ve výjimečném případě stanoveném směrnicí ČMKU rovněž právnická osoba), která má vlastnické právo k chovnému psu nebo feně. Průkaz původu je nezaměnitelný a neprodejný doklad chovného psa nebo feny.

 2. Držitelem chovného psa nebo feny je buď majitel, nebo ten, kdo je majitelem zmocněn používat jej k chovu.

 3. Chovatel je držitel chovné feny v době vrhu, jehož chovatelská stanice byla řádně zaregistrována.

 4. Každá změna ve vlastnictví chovného jedince nebo jeho úhyn musí být do 15-ti dnů oznámena příslušnému poradci chovu a plemenné knize.

 5. Převod březí feny je možný. Pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské stanici nového majitele nebo držitele a jsou na něj převedeny i všechny povinnosti plynoucí z krytí chovným psem.  

 6. V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit plemenné knize souhlas s podpisovým právem jednoho z majitelů nebo držitele, podepsaný všemi ostatními spolumajiteli.

 7. Je-li chovný jedinec ve spoluvlastnictví více osob z různých zemí, musí splňovat podmínky pro zařazení do chovu všech zemí spolumajitelů – nejedná se v tomto případě o zahraniční krytí.

 Podmínky pro uchovnění psa 

Po absolvování všech těchto podmínek zašle majitel psa poradci chovu tyto doklady:

Poradce chovu po zkontrolování dokladů včetně členství v ACC o.s. zaregistruje chovného psa do klubové chovné kartotéky. Přidělí mu registrační číslo, které zaznamená do průkazu původu. Poradce chovu zašle originál průkazu původu na plemennou knihu k přeregistraci. Plemenná kniha vrací průkaz původu přímo majiteli psa.

Věková hranice pro zařazení do chovu je 14 měsíců. Horní hranice je neomezená.

Měření psa provede rozhodčí, u kterého budou přítomni 2 členové výboru nebo dozorčí rady. Požadavek na měření psa musí být nahlášen předem poradci chovu, který vytvoří formulář, kde budou zjištěné skutečnosti zaznamenány a podepsány přítomnými členy u měření.

Majitel chovného psa je povinen do 14-ti dnů nahlásit poradci chovu jakoukoliv změnu týkající se jeho chovného psa (zapůjčení mimo republiku, změna majitele, změna adresy, pozitivní nález při oftalmologickém vyšetření, výskyt dědičných a závažných zdravotních onemocnění, úhyn, apod.).

Doporučuje se Doklad o oftalmologickém vyšetření vždy po obnovení platnosti zaslat poradci chovu, nejpozději však do 14-ti dnů s patřičnými doklady po uskutečněném krytí.

Podmínky pro uchovnění feny

Po absolvování všech těchto podmínek zašle majitel psa poradci chovu tyto doklady:

Poradce chovu po zkontrolování dokladů přidělí feně registrační číslo a průkaz původu vrací majiteli feny. Na základě zaslaných dokladů vyznačí poradce chovu zaregistrování chovnosti feny do průkazu původu.

Registrace na plemenné knize se provádí až při prvním vrhu feny, tzn., že majitel feny při prvním vrhu feny znovu zasílá poradci chovu originál průkazu původu s ostatními potřebnými doklady.

Věková hranice pro zařazení feny do chovu (den krytí podle data narození) je 14 měsíců. Horní věková hranice krytí je 8 let. (Platí den, kdy fena dosáhne věku osmi let).

Měření feny provede rozhodčí u kterého budou přítomni 2 členové výboru nebo dozorčí rady. Požadavek na měření feny musí být nahlášen předem poradci chovu, který vytvoří formulář, kde budou zjištěné skutečnosti zaznamenány a podepsány přítomnými členy u měření.

Majitel chovné feny je povinen do 14-ti dnů nahlásit poradci chovu jakoukoliv změnu týkající se jeho chovné feny (zapůjčení mimo republiku, změna majitele, změna adresy, pozitivní nález při oftalmologickém vyšetření, výskyt dědičných a závažných zdravotních onemocnění, úhyn apod.).

Změnu majitele feny je také nutno nahlásit před uskutečněným krytím.

Postup při krytí

Majitel chovné feny musí využít ke krytí chovného psa, který je v majetku člena klubu ACC o.s.  a je registrován v seznamu chovných psů, nebo chovného psa v majetku nečlena, který má s klubem ACC o.s. uzavřenou Smlouvu o poskytování služeb pro chovatele, kteří nejsou členy ACC o.s.. Tyto skutečnosti je majitel feny povinen zkontrolovat před uskutečněným krytím.

Majitel chovného psa je povinen před plánovaným krytím zkontrolovat všechny potřebné doklady:

 1. Průkaz původu feny (její registrační číslo – ověřit zda je fena řádně uchovněna)

 2. Oftalmologické vyšetření na dědičná oční onemocnění, s negativním nálezem, přesně definovaná oficiálním Dokladem o oftalmologickém vyšetření, který je vydáván specializovanými veterinárními pracovišti v rámci ČR, ne starší jednoho roku. Platí pro psa i fenu.

 3. Kontrola věku – dle Zápisního řádu ACC o.s.

 4. Dodržení barevných rázů - jednobarevný s jednobarevným, vícebarevný s vícebarevným

 5. Převzít od majitele feny doklad o zaplacení 150,- Kč (300,- Kč od nečlena) ve prospěch ACC za krytí (var.symb.03)

 6. Krytí lze uskutečnit pouze za předpokladu, že jeden z partnerů je plnochrupý

 7. Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu

 8. Majitel feny musí být členem ACC o.s. (seznam členů je zveřejněn na webu ACC) nebo musí  mít uzavřenou Smlouvu o poskytování   služeb pro chovatele, kteří nejsou členy ACC o.s.  

Umělá inseminace, kterou může provést pouze osoba odborně způsobilá podle veterinárního zákona nebo plemenářského zákona, se nesmí používat mezi jedinci, kteří se nereprodukovali přirozeným způsobem.

Majitel krycího psa je povinen vyhotovit potvrzení o krytí feny a to celkem třikrát.

Dvě vyhotovení předá majiteli feny při krytí, jedno zašle poradci chovu do 14-ti dnů od uskutečněného krytí.

Doklady, které je nutné odeslat poradci chovu:

V případě krytí, kdy je jeden jedinec v majetku člena ACC o.s. a zároveň nečlena (spolumajitelé), který má splněné podmínky chovnosti je výše poplatku za krytí psem nebo poplatku za krytí feny stanovena na 225,- Kč.

Výbor doporučuje podmínky krytí (výši poplatku a způsob platby) dohodnout před uskutečněným krytím písemně.

V případě nezabřeznutí feny je možné opakovat krytí stejných jedinců. Za opakované krytí se považuje následné krytí po nezabřeznutí. Majitel chovného psa posílá poradci chovu všechny doklady výše zmíněné. Opakované krytí je bez poplatku.

 Zahraniční krytí

Při zahraničním krytí je potřeba poradci chovu předložit tyto doklady:

 Dovoz feny ze zahraničí

Zapůjčit chovnou fenu ze zahraničí za účelem dalšího chovu lze za těchto podmínek:

Pokud bude do ČR přivezena chovná fena ze zahraničí, bude jí přiděleno ČLP a musí splnit podmínky pro uchovnění v ČR.

V případě dovozu chovné feny již nakryté (krytí uskutečněno mimo republiku psem ze zahraničí), je možno uskutečnit jeden vrh za splnění těchto podmínek:

 Po odchovu štěňat je třeba požádat plemennou knihu ČMKJ o přidělení ČLP.

Před dalším krytím je nutno fenu uchovnit dle platných podmínek Zápisního řádu ACC o.s.

 

V případě zapůjčení chovné feny nenakryté je možno uskutečnit pouze jeden vrh za splnění těchto podmínek:

V případě dovozu chovné feny starší 4 let (mladší 8 let) je možné na feně v rámci ČR chovat za těchto podmínek:

-          předvedení feny 2 českým rozhodčím s aprobací pro plemeno americký kokršpaněl. Rozhodčí vyplní formulář, který si majitel feny vyzvedne u poradce chovu. Potvrdí v něm, že fena odpovídá standardu a stanoveným podmínkám pro uchovnění (povolená absence zubů apod.) s přihlédnutím k věku a kondici chovné feny. Majitel feny zažádá plemennou knihu o přidělení ČLP.  

Majitel feny pak zašle poradci chovu níže uvedené doklady:

označení feny (tetování, čipování)

platba ve prospěch ACC ve výši 200,- Kč (400,- Kč pro nečleny), var. symbol 11

 Poradce chovu po zkontrolování všech dokladů přidělí feně registrační číslo a zařadí ji do seznamu chovných fen.

 Zapůjčení zahraničního psa k chovu

Zapůjčení lze provést dohodou s majitelem chovného psa. Chovatel uzavře s majitelem psa dohodu s konkrétními podmínkami o zapůjčení.

Poradci chovu předá zapůjčitel (člen ACC o.s.) tyto doklady:

 Doklady, které je nutno doložit, pokud bude pes ze zahraničí využíván na území ČR k chovu:

Zapůjčení psa je možno na dobu určitou, a to max. na tři roky. Po této době je nutno psa uchovnit podle platných podmínek ACC o.s. nebo vrátit zpět do zahraničí.

Čl. VII Vrh

 1. Fena a vrh mají být umístěny u svého držitele. Pokud je nutno fenu umístit jinak, musí být o této skutečnosti uvědoměn příslušný poradce chovu.

 2. Počet vrhů za období dvou kalendářních let jsou povoleny maximálně 3 vrhy u chovné feny, ideální je jeden vrh ročně. Toto pravidlo se nevztahuje na případy náhradního krytí, tj. pokud fena nezabřezla. U fen starších 8 let lze povolit jedno výjimečné zabřeznutí, pokud chovatel předloží potvrzení veterinárního lékaře o zdravotním stavu.
  Vrh, kdy fena porodí pouze jedno štěně, je započítáván jako regulérní vrh.

 3. Chovatelům je zakázáno neodborně zasahovat do průběhu porodu způsobem, který zvyšuje bolest nebo poškozuje zdraví matky nebo mláděte. V případě nutnosti je povinen zajistit odbornou pomoc veterinárním lékařem. Fena kojí pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici podle posouzení veterinárním lékařem.

 4. O narození štěňat je chovatel povinen podat písemnou zprávu příslušnému poradci chovu do 21 kalendářních dnů od narození štěňat.

 5. Štěňata jsou čipována nebo označena tetováním (vždy celý vrh stejně)

 6. Nezabřeznutí feny hlásí její majitel (držitel) držiteli krycího psa a příslušnému poradci chovu do 75 dnů po krytí

Zprávu podává majiteli/držiteli krycího psa.

Zpráva pro poradce chovu musí obsahovat:

 Způsoby odchovu

Odchovy na vlastní chovatelskou stanici -o mezinárodně chráněný název chovatelské stanice lze požádat ČMKU.

Odchovy na cizí chovatelskou stanici: Vhodné pro případy, kdy se majitel chovné feny nechce příliš věnovat chovu a má možnost se s některým jiným chovatelem domluvit, že štěňata od jeho feny budou zaregistrována na cizí chovatelskou stanici - v podstatě zapůjčení feny, a to pouze 1x. Dohoda musí být uzavřena písemně na předepsaném formuláři a musí být součástí přihlášky štěňat, majitel chovatelské stanice musí být členem ACC o.s. nebo musí mít uzavřenou Smlouvu s nečlenem před termínem krytí dané feny.

 Kontrola vrhu

Kontrola vrhu není povinná pro členy klubu ACC o.s., provádí se na přání a náklady chovatele v jeho bydlišti poradcem chovu, popř. jiným zkušeným chovatelem pověřeným poradcem chovu. Právo kontroly vrhu má i ČMKU.

Chovatel hlásí poradci chovu celý vrh a v případě nestandardních jedinců označí tuto skutečnost na přihlášku k zápisu štěňat a vyžádá si u poradce chovu v průkazech původu štěněte označení „nevhodný k chovu“. Poradce chovu dál v zabezpečení tohoto požadavku spolupracuje s plemennou knihou. Kontrolou vrhu nebo poradenskou činností nepřebírá ACC o.s. odpovědnost za kvalitu prodávaného jedince.

Chovatel je povinen upozornit kupujícího na všechny jemu známé nedostatky, které snižují hodnotu štěněte.

Povinná kontrola vrhu u nečlena klubu -  kontrolu prvního vrhu chovatele - nečlena je povinná, kontrolu vrhu provedou 2 členové výboru ACC, chovatel nečlen bude předem o kontrole vrhu písemně informován.  Náklady spojené s kontrolou vrhu hradí chovatel nečlen.  O kontrole vrhu se provádí zápis, jehož jeden výtisk obdrží chovatel nečlen. Dále je výbor klubu ACC o.s. oprávněn provést kontrolu jakéhokoliv dalšího vrhu chovatele nečlena, a to při podezření na porušení Zápisního řádu ACC o.s.

Povinná kontrola vrhu člena se uskuteční jen v případě důvodného podezření, že se ve vrhu vyskytnou nestandardní nebo jinak poškozená štěňata. Toto platí i v případě, že poradce chovu bude upozorněn na využívání slepého nebo jinak poškozeného jedince v chovu nebo v případě pochybnosti o původu štěňat či podezření na nedostatečnou péči o ně. V případě, že mu nebude umožněna kontrola, bude to bráno jako hrubé porušení chovatelského řádu a může být chovateli pozastaveno vydání průkazů původu.  Pokud se kontrola uskuteční, je povinností chovatele uhradit náklady spojené s kontrolou.

V případě neoprávněnosti kontroly hradí náklady klub.

 Vývoz

Průkaz původu jedince vyváženého mimo ČR musí být plemennou knihou ČMKJ opatřen exportním označením se jménem a adresou nového majitele. Při vývozu chovného jedince musí být tato skutečnost nahlášena poradci chovu.

 Čl. VIII Zápisy štěňat

 1. Průkaz původu vystavuje plemenná kniha ČMKJ na základě smlouvy s klubem.

 2. Podkladem pro zápis odchovu do plemenné knihy je výhradně platná přihláška vrhu. Součástí přihlášky vrhu je krycí list a potvrzení o označení štěňat od veterinárního lékaře a v případě zahraničního krytí i kopie originálu průkazu původu psa, včetně dokladu o chovnosti v dané zemi.

 3. Vrh musí být přihlášen k zápisu kompletní – tzn., že musí být uvedena všechna štěňata, která byla do okamžiku žádosti o zápis odchována. Přihláška vrhu označených štěňat (způsob označování viz směrnice) musí být odeslána plemenné knize nejpozději do 3 měsíců od data vrhu.

 4. Jména štěňat jednoho vrhu začínají stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně) za sebou. Pro každé další plemeno v chovatelské stanici je vedena zvláštní řada, začínající písmenem „A“. Jména nesmějí obsahovat název chovatelské stanice, vulgární či hanlivá slova a nesmějí žádným způsobem propagovat terorismus nebo jiná extremistická hnutí. Délka jmen může být maximálně 20 znaků včetně mezer a interpunkčních znamének. Jméno nesmí tvořit pouze předložka česká ani cizojazyčná (von, of,…).

 5. Jména štěňat se v jedné chovatelské stanici v rámci jednoho plemene nesmí opakovat.

 6. V případě opakovaného nebo závažného porušení chovatelských předpisů ČMKU nebo FCI ze strany chovatele může předsednictvo ČMKU rozhodnout, že nebudou prováděny zápisy vrhů na registrovaný název chovatelské stanice příslušného chovatele, a to po dobu předem určenou nebo až do odvolání. Návrh je oprávněn podat předsednictvu ČMKU i chovatelský klub. Zákaz chovu je možno vyslovit i na chovné jedince v držení majitele této chovatelské stanice. Takoví jedinci nesmí být po dobu zákazu využiti v chovu, ani zapůjčeni či převedeni k chovatelským účelům bez ohledu na majitele či držitele.

 7. V případě pochybností o původu štěňat si může chovatelský klub nebo předsednictvo ČMKU vyžádat určení paternity a na jejím základě pozastavit či zrušit vystavení průkazu původu. Náklady na odběr vzorku a vyšetření platí chovatel. Tyto náklady po obdržení výsledku uhradí ta strana, jejíž tvrzení se neprokázalo jako pravdivé.

 8. V případě, že majitel feny nevlastní chráněný název chovatelské stanice, může jednu fenu zapůjčit do jiné chovatelské stanice pouze jedenkrát. Zapůjčení feny musí být plemenné knize doloženo písemnou smlouvou.

 9. U členů a nečlenů, kde je vyžadována kontrola vrhu, je záznam o této kontrole provedené pověřenou osobou (veterinární lékař, poradce chovu…) nedílnou součástí podkladů pro vydání průkazů původu štěňat.

 Prodej štěňat

Štěně prodává a předává novému majiteli chovatel po dovršení sedmi týdnů (50. den) stáří. Chovatel je povinen poučit nového majitele o výživě štěněte, výchově, specifice plemene a o existenci ACC o.s. Přihlášku do klubu novému majiteli poskytne matrikář. Průkaz původu štěněte odesílá doporučeně chovatel novému majiteli do 10 dnů po jeho obdržení z plemenné knihy.

 Čl. IX Práva a povinnosti poradce chovu

 1. Poradce chovu má právo vyžadovat doklady potřebné k zápisu vrhu takové, aby je mohl předat k vyřízení plemenné knize. Má právo odmítnout dokumentaci, která je špatně čitelná, neúplná, nevhodně nebo nedbale vyplněná.

 2. Poradce chovu má právo na průběžnou kontrolu stavu, držení a výživy vrhů štěňat i chovných jedinců. Poradce chovu má za povinnost před plánovanou kontrolou požádat o souhlas výbor ACC o.s. Při odmítnutí kontroly se chovatel vystavuje možnosti nepotvrzení přihlášky vrhu ze strany poradce chovu. Pokud poradce zjistí při kontrole nedostatky, je povinen o tom u chovatele udělat zápis a seznámit se situací výbor klubu. Ten pak rozhodne o nápravných opatřeních. Cestovní výlohy kontrolních orgánů hradí chovatel (sazba za 1 km dle aktuálního sazebníku ČMKU). Při neoprávněné kontrole hradí náklady klub. Návštěvu poradce chovu oznámí předem chovateli 1 týden před termínem návštěvy. Kontrola vrhu se provádí do 50.dne od narození štěňat.

 3. Poradce chovu má povinnost předávat plemenné knize doklady k zápisu štěňat v termínech stanovených ČMKU dle smlouvy s ČMKU.

 4. Poradce chovu je povinen poradit chovatelům v otázkách týkajících se chovu. Není povinen informovat nové majitele štěňat o péči o štěňata a mladé jedince, to je povinností chovatele, který štěně prodal.

 5. Poradce chovu je povinen dodržovat všechna ustanovení FCI, ČMKU, ACC o.s. a zákona na ochranu zvířat proti týrání, týkajících se chovu a držení psů. Závažné problémy řeší vždy ve spolupráci s výborem ACC o.s.

 Čl. XI Závěrečná ustanovení

Porušení výše uvedených ustanovení Zápisního řádu ACC o.s.  nebo Zápisního řádu ČMKU chovatelem nebo majitelem (držitelem) chovného jedince má za následek udělení pokuty nebo zahájení kárného řízení.

 

Tento Zápisní řád nabývá platnosti dnem schválení členskou schůzí ACC o.s. dne 15. září 2013 v Mladé Boleslavi.