ZÁPIS VRHU

NEJČASTĚJI HLEDANÉ BODY ZE ZÁPISNÍHO ŘÁDU:

KRYTÍ V ČR  |   ZAHRANIČNÍ KRYTÍ  |   HLÁŠENÍ VRHU  |   ODCHOV  |   KONTROLY  |   ZÁPIS VRHU


Zápisní řád ACC z.s. je závazný pro členy i pro nečleny klubu.
Níže najdete pouze nejčastěji hledané body ze ZŘ.
Jeho kompletní znění (aktualizovaný 15.5.2023) najdete:
ZDE


POSTUP PŘI KRYTÍ V RÁMCI ACC

Majitel chovné feny musí využít ke krytí chovného psa, který je v majetku člena klubu ACC z.s. a je registrován v seznamu chovných psů, nebo chovného psa v majetku nečlena, který má s klubem ACC o.s. uzavřenou Smlouvu o poskytování služeb  pro chovatele, kteří nejsou členy ACC z.s.. Tyto skutečnosti je majitel feny povinen zkontrolovat před uskutečněným krytím.

Majitel chovného psa je povinen před krytím zkontrolovat všechny potřebné doklady:
1) Průkaz původu feny (její registrační číslo – ověřit zda je fena řádně uchovněna)
2) Oftalmologické vyšetření na dědičná oční onemocnění, s negativním nálezem, přesně definovaná oficiálním Dokladem o oftalmologickém vyšetření, který je vydáván specializovanými veterinárními pracovišti v rámci ČR, ne starší jednoho roku.
Platí pro psa i fenu.
3) Genetický test PRA pcrd psa i feny. U jedinců po zdravých vyšetřených rodičích = negativních – se zápisem CBP /clear by parentege/v PP nebo musí být doloženo DNA protokolem obou rodičů. Ze spojení dvou jedinců musí být jeden z rodičů s výsledkem negativní - clear, N/N, (A).
4) Kontrola věku – dle Zápisního řádu ACC z.s.
5) Dodržení barevných rázů - jednobarevný s jednobarevným, vícebarevný s vícebarevným
6) Převzít od majitele feny doklad o zaplacení uskutečněného krytí feny.
7) Krytí lze uskutečnit pouze za předpokladu, že jeden z partnerů je plnochrupý
8) Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu.
9) Majitel feny musí být členem ACC z.s. nebo musí mít uzavřenou Smlouvu o poskytování služeb  pro chovatele, kteří nejsou členy ACC z.s.

Umělá inseminace, kterou může provést pouze osoba odborně způsobilá podle veterinárního zákona nebo plemenářského zákona, se nesmí používat mezi jedinci, kteří se nereprodukovali přirozeným způsobem.

Majitel krycího psa je povinen vyhotovit Potvrzení o krytí feny a to celkem třikrát.
Dvě vyhotovení předá majiteli feny při krytí, jedno zašle poradci chovu do 14-ti dnů od uskutečněného krytí.

DOKLADY KTERÉ SE ZASÍLAJÍ PORADCI CHOVU:
1) Potvrzení o krytí feny.
2) Doklad o uhrazení poplatku za krytí psem ve prospěch ACC z.s., viz. POPLATKY
3) Doklad o uhrazení poplatku za krytí feny ve prospěch ACC z.s., viz. POPLATKY
4) Kopii oftalmologického vyšetření psa i feny.
5) Genetický test PRA pcrd psa i feny. U jedinců po zdravých vyšetřených rodičích = negativních
– se zápisem CBP /clear by parentege/v PP nebo musí být doloženo DNA protokolem obou rodičů. Ze spojení dvou jedinců musí být jeden z rodičů s výsledkem negativní - clear, N/N, (A)..


Výbor doporučuje podmínky krytí (výši poplatku a způsob platby) dohodnout před uskutečněným krytím písemně.

V případě nezabřeznutí feny je možné opakovat krytí stejných jedinců. Za opakované krytí se považuje následné krytí po nezabřeznutí. Majitel chovného psa posílá poradci chovu všechny doklady výše zmíněné. Opakované krytí je bez poplatku.ZAHRANIČNÍ KRYTÍ


Při zahraničním krytí je potřeba poradci chovu předložit tyto doklady:
1) Potvrzení o krytí feny/Krycí list
2) Doklad o uhrazení poplatku za krytí feny ve prospěch ACC z.s., viz. POPLATKY
3) Doklad o oftalmologickém vyšetření očního pozadí - s negativním nálezem od specializovaného oftalmologa s platným mezinárodním atestem, ne starší jednoho roku.
4) Genetický test PRA pcrd feny. U jedinců po zdravých vyšetřených rodičích negativní – se zápisem CBP /clear by parentege/v PP nebo musí být doloženo DNA protokolem obou rodičů.
5) Fotokopii průkazu původu krycího psa
6) Doklad o registraci krycího psa v příslušné plemenné knize (registrované pod FCI nebo státy uznávané FCI).
7) Doložení potvrzení o chovnosti psa v dané zemi.HLÁŠENÍ VRHU


O narození štěňat je chovatel povinen podat písemnou zprávu příslušnému poradci chovu do 21 kalendářních dnů od narození štěňat.

Štěňata jsou povinně pouze čipována a to od 1.4.2018.

Nezabřeznutí feny hlásí její majitel (držitel) držiteli krycího psa a příslušnému poradci chovu do 75 dnů po krytí.

Zprávu podává i majiteli/držiteli krycího psa.

ZPRÁVA PRO PORADCE CHOVU MUSÍ OBSAHOVAT:
1) Potvrzení o krytí feny/Krycí list
2) Hlášení vrhu
3) Přihláška k zápisu vrhuODCHOV ŠTĚŇAT


Fena a vrh mají být umístěny u svého držitele. Pokud je nutno fenu umístit jinak, musí být o této skutečnosti uvědoměn příslušný poradce chovu.

Počet vrhů: Maximální počet vrhů u chovné feny je 3 vrhy během 2 let a to včetně vrhů, kdy fena porodí pouze jedno štěně (i mrtvé). Výjimku může ze zdravotních důvodů na základě doporučení veterináře povolit chovatelský klub. Toto pravidlo se nevztahuje na případy náhradního krytí, tj. pokud fena nezabřezla. Prodloužení chovnosti po 8 roce věku je možné po udělení výše uvedených potvrzení (viz. Uchovnění feny) a to o jeden vrh do věku 9 let feny.

Vrh, kdy fena porodí pouze jedno štěně, je započítáván jako regulérní vrh.

Chovatelům je zakázáno neodborně zasahovat do průběhu porodu způsobem, který zvyšuje bolest nebo poškozuje zdraví matky nebo mláděte. V případě nutnosti je povinen zajistit odbornou pomoc veterinárním lékařem. Fena kojí pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici podle posouzení veterinárním lékařem.

Způsoby odchovu:
Odchovy na vlastní chovatelskou stanici: o mezinárodně chráněný název chovatelské stanice lze požádat ČMKU.
Odchovy na cizí chovatelskou stanici: Vhodné pro případy, kdy se majitel chovné feny nechce příliš věnovat chovu a má možnost se s některým jiným chovatelem domluvit, že štěňata od jeho feny budou zaregistrována na cizí chovatelskou stanici - v podstatě zapůjčení feny, a to pouze 1x. Dohoda musí být uzavřena písemně na předepsaném formuláři a musí být součástí přihlášky štěňat, majitel chovatelské stanice musí být členem ACC z.s. nebo musí mít uzavřenou Smlouvu s nečlenem před termínem krytí dané feny.

Štěně prodává a předává novému majiteli chovatel nejdříve po dovršení sedmi týdnů (50. den) stáří. Chovatel je povinen poučit nového majitele o výživě štěněte, výchově, specifice plemene a o existenci ACC z.s. Přihlášku do klubu novému majiteli poskytne matrikář. Průkaz původu štěněte odesílá doporučeně chovatel novému majiteli do 10 dnů po jeho obdržení z plemenné knihy.KONTROLA VRHU


Kontrola vrhu není povinná pro členy klubu ACC z.s., provádí se na přání a náklady chovatele v jeho bydlišti poradcem chovu, popř. jiným zkušeným chovatelem pověřeným poradcem chovu. Právo kontroly vrhu má i ČMKU.

Chovatel hlásí poradci chovu celý vrh a v případě nestandardních jedinců označí tuto skutečnost na přihlášku k zápisu štěňat a vyžádá si u poradce chovu v průkazech původu štěněte označení „nevhodný k chovu“. Poradce chovu dál v zabezpečení tohoto požadavku spolupracuje s plemennou knihou. Kontrolou vrhu nebo poradenskou činností nepřebírá ACC z.s. odpovědnost za kvalitu prodávaného jedince.

Chovatel je povinen upozornit kupujícího na všechny jemu známé nedostatky, které snižují hodnotu štěněte.

Povinná kontrola vrhu u nečlena klubu - kontrolu prvního vrhu chovatele - nečlena je povinná, kontrolu vrhu provedou 2 členové výboru ACC, chovatel nečlen bude předem o kontrole vrhu písemně informován. Náklady spojené s kontrolou vrhu hradí chovatel nečlen. O kontrole vrhu se provádí zápis, jehož jeden výtisk obdrží chovatel nečlen. Dále je výbor klubu ACC z.s. oprávněn provést kontrolu jakéhokoliv dalšího vrhu chovatele nečlena, a to při podezření na porušení Zápisního řádu ACC z.s.

Povinná kontrola vrhu člena se uskuteční jen v případě důvodného podezření, že se ve vrhu vyskytnou nestandardní nebo jinak poškozená štěňata. Toto platí i v případě, že poradce chovu bude upozorněn na využívání slepého nebo jinak poškozeného jedince v chovu nebo v případě pochybnosti o původu štěňat či podezření na nedostatečnou péči o ně. V případě, že mu nebude umožněna kontrola, bude to bráno jako hrubé porušení chovatelského řádu a může být chovateli pozastaveno vydání průkazů původu. Pokud se kontrola uskuteční, je povinností chovatele uhradit náklady spojené s kontrolou.

V případě neoprávněnosti kontroly hradí náklady klub.ZÁPISY ŠTĚŇAT


Průkaz původu vystavuje plemenná kniha ČMKJ na základě smlouvy s klubem.

Podkladem pro zápis odchovu do plemenné knihy je výhradně platná přihláška vrhu. Součástí přihlášky vrhu je krycí list a potvrzení o označení štěňat od veterinárního lékaře a v případě zahraničního krytí i kopie originálu průkazu původu psa, včetně dokladu o chovnosti v dané zemi. Viz. KRYTÍ V ČR, ZAHRANIČNÍ KRYTÍ a HLÁŠENÍ VRHU výše.

Vrh musí být přihlášen k zápisu kompletní – tzn., že musí být uvedena všechna štěňata, která byla do okamžiku žádosti o zápis odchována. Přihláška vrhu označených štěňat (způsob označování viz směrnice) musí být odeslána plemenné knize nejpozději do 3 měsíců od data vrhu.

Jména štěňat jednoho vrhu začínají stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně) za sebou. Pro každé další plemeno v chovatelské stanici je vedena zvláštní řada, začínající písmenem „A“. Jména nesmějí obsahovat název chovatelské stanice, vulgární či hanlivá slova a nesmějí žádným způsobem propagovat terorismus nebo jiná extremistická hnutí. Délka jmen může být maximálně 20 znaků včetně mezer a interpunkčních znamének. Jméno nesmí tvořit pouze předložka česká ani cizojazyčná (von, of,…).

Jména štěňat se v jedné chovatelské stanici v rámci jednoho plemene nesmí opakovat.

V případě opakovaného nebo závažného porušení chovatelských předpisů ČMKU nebo FCI ze strany chovatele může předsednictvo ČMKU rozhodnout, že nebudou prováděny zápisy vrhů na registrovaný název chovatelské stanice příslušného chovatele, a to po dobu předem určenou nebo až do odvolání. Návrh je oprávněn podat předsednictvu ČMKU i chovatelský klub. Zákaz chovu je možno vyslovit i na chovné jedince v držení majitele této chovatelské stanice. Takoví jedinci nesmí být po dobu zákazu využiti v chovu, ani zapůjčeni či převedeni k chovatelským účelům bez ohledu na majitele či držitele.

V případě pochybností o původu štěňat si může chovatelský klub nebo předsednictvo ČMKU vyžádat určení paternity a na jejím základě pozastavit či zrušit vystavení průkazu původu. Náklady na odběr vzorku a vyšetření platí chovatel. Tyto náklady po obdržení výsledku uhradí ta strana, jejíž tvrzení se neprokázalo jako pravdivé.

V případě, že majitel feny nevlastní chráněný název chovatelské stanice, může jednu fenu zapůjčit do jiné chovatelské stanice pouze jedenkrát. Zapůjčení feny musí být plemenné knize doloženo písemnou smlouvou.

U členů a nečlenů, kde je vyžadována kontrola vrhu, je záznam o této kontrole provedené pověřenou osobou (veterinární lékař, poradce chovu…) nedílnou součástí podkladů pro vydání průkazů původu štěňat.VÝVOZ ŠTĚNĚTE/EXPORTNÍ PP


Průkaz původu jedince vyváženého mimo ČR musí být plemennou knihou ČMKJ opatřen exportním označením se jménem a adresou nového majitele. Při vývozu chovného jedince musí být tato skutečnost nahlášena poradci chovu.
Postup pro vyhotovení exportního PP najdete na webu ČMKJ: ZDE.PRÁVA A POVINNOSTI PORADCE CHOVU


Poradce chovu má právo vyžadovat doklady potřebné k zápisu vrhu takové, aby je mohl předat k vyřízení plemenné knize. Má právo odmítnout dokumentaci, která je špatně čitelná, neúplná, nevhodně nebo nedbale vyplněná.

Poradce chovu má právo na průběžnou kontrolu stavu, držení a výživy vrhů štěňat i chovných jedinců. Poradce chovu má za povinnost před plánovanou kontrolou požádat o souhlas výbor ACC z.s. Při odmítnutí kontroly se chovatel vystavuje možnosti nepotvrzení přihlášky vrhu ze strany poradce chovu. Pokud poradce zjistí při kontrole nedostatky, je povinen o tom u chovatele udělat zápis a seznámit se situací výbor klubu. Ten pak rozhodne o nápravných opatřeních. Cestovní výlohy kontrolních orgánů hradí chovatel (sazba za 1 km dle aktuálního sazebníku ČMKU). Při neoprávněné kontrole hradí náklady klub. Návštěvu poradce chovu oznámí předem chovateli 1 týden před termínem návštěvy. Kontrola vrhu se provádí do 50.dne od narození štěňat.

Poradce chovu má povinnost předávat plemenné knize doklady k zápisu štěňat v termínech stanovených ČMKU dle smlouvy s ČMKU.

Poradce chovu je povinen poradit chovatelům v otázkách týkajících se chovu. Není povinen informovat nové majitele štěňat o péči o štěňata a mladé jedince, to je povinností chovatele, který štěně prodal.

Poradce chovu je povinen dodržovat všechna ustanovení FCI, ČMKU, ACC z.s. a zákona na ochranu zvířat proti týrání, týkajících se chovu a držení psů. Závažné problémy řeší vždy ve spolupráci s výborem ACC z.s.Porušení výše uvedených ustanovení Zápisního řádu ACC z.s. nebo Zápisního řádu ČMKU chovatelem nebo majitelem (držitelem) chovného jedince má za následek udělení pokuty nebo zahájení kárného řízení  .Symptoma

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com